waterlandingheb

תודה שהתעניינת בתערוכת ״מַיִם״ של

שולחן האמנים.

תערוכה זו נשפטת ע״י שופטים חיצוניים ונושאי פרסים כספיים

תאריך פתיחת התערוכה: 20 בדצמבר2018

2019 עד 13 במרץ

תאריך אחרון להגשת עבודות:

9 בדצמבר 2018

שופט

Dan Lisuk

דמי השתתפות

$25 (+-100 שקלים) לעד 5 עבודות