spacelandingheb

תודה שהתעניינת בתערוכת ״האם את רצינית?״ של שולחן האמנים.

בבקשה קראי את ההוראות והתנאים בתשקיף בקישור הזה:

תשקיף

:תאריך אחרון להגשת עבודות

15 באוקטובר 2020

2020 תאריך פתיחת התערוכה: 1 נובמבר

עד ה 15 יואר 2021

שופטת:

טלי פרחי

דמי השתתפות

$25 (+-100 שקלים) לעד 5 עבודות