mhlandingheb

תודה שהתעניינת בתערוכת ״מנהוד״ של

שולחן האמנים.

תערוכה זו נשפטת ע״י שופט ונושאת פרסים כספיים

תאריך פתיחת התערוכה:

10 פברואר עד 29 לאפריל 2016

תאריך אחרון להגשת עבודות:

31 ינואר 2016

שופט התערוכה ״מנהוד״:

רויס דינס

דמי השתתפות

$25 (+-100 שקלים) לעד 5 עבודות

תשקיף לכל הפרטים, השאלות והתשובות

Details about Ladies First is also available in Nederlands, Español, русский, and English.