interiorlandingheb

נושא התערוכה: ״פנימיות״

interiors

תאריך אחרון להגשה:01 מאי 2016

שופטים:

ונדי ואדגר מרטי (מישיגן ארה״ב)

מתקבלות של כל הטכניקות והאמנויות הויזואליות .

פרסים כספיים

תאריך פתיחת התערוכה: מאי13 עד 03 אוגוסט 2016