dayafterlandinghebrew

לפני ההרשמה לתערוכה זו של שולחן האמנים הנה כמה דברים שחשוב לעשות כדי להבטיח שזן תהייה חוויה טובה, וכי העבודות שלכם תיראנה במיטבן

:בתערוכה

קראו את התשקיף לתערוכת ״היום שאחרי״ֻ•

צלמו או תסרקו באיכות טובה את העבודות האמנות* שלכם•

•המידות צריכות להיות 800 פיקסלים לצד הגדול ו 600 פיקסלים לצד הקטן. באיכות של 72 DPI

*הצילומים צריכים להיות בפוקוס, ישרות,ללא המסגור או הזכוכית,וללא הבזקים ממנורות או תאורה.

לחצו מתחת אם קראת והסכמת לתנאים בתשקיף

ל״היום שאחרי״. ותועברו להרשמה.