anythinggoesheblanding

תודה שהתעניינת בתערוכת הכל הולך של

שולחן האמנים.

תערוכה זו נשפטת ע״י שופטים חיצוניים ונושאי פרסים כספיים

תאריך פתיחת התערוכה: 15 בדצמבר עד 24 פברואר2018

תאריך אחרון להגשת עבודות:

5 בדצמבר 2017

שופט:

ניידע בהקדם

דמי השתתפות

$25 (+-100 שקלים) לעד 5 עבודות