https://docs.google.com/forms/d/1CrFNuShsEiCmDolXK4-Pq3ThtNLSOYoLCe2AanEIQ-4/edit

תודה שהתעניינת בתערוכת ״האם את רצינית?״ של שולחן האמנים. 
בבקשה קראי את ההוראות והתנאים בתשקיף בקישור הזה:
:תאריך אחרון להגשת עבודות
15 באוקטובר  2020

 2020 תאריך פתיחת התערוכה: 1 
נובמבר 
עד ה 15 יואר 2021

שופטת: 

דמי השתתפות
$25 (+-100 שקלים) לעד 5 עבודות