interiorprospectusheb

נושא התערוכה: ״פנימיות״
 interiors
תאריך אחרון להגשה:01 מאי  2016
שופטים:
ונדי ואדגר מרטי (מישיגן ארה״ב)
מתקבלות של כל הטכניקות והאמנויות הויזואליות .
פרסים כספיים
תאריך פתיחת התערוכה:   מאי13 עד 03 אוגוסט 2016