ENGLISH                                                                                                     Wrapped by Daniella Porat, Israel
תודה שהתעניינת בתערוכת הסיפור שלה של
  שולחן האמנים. 
תערוכה זו נשפטת ע״י שופטית חיצונית ונושאי פרסים כספיים

 2018 תאריך פתיחת התערוכה: 12 ביולי עד 20 בספטמבר  

תאריך אחרון להגשת עבודות:
30 ביוני  2018

שופטת
הודעה תנתן בהקדם

דמי השתתפות
$25 (+-100 שקלים) לעד 5 עבודות