herstoryperspectusheb
לחצו מתחת אם קראת והסכמת לתנאים בתשקיף 
ל״פה ושם-נוף - מקרוב ומרחוק ״. ותועברו להרשמה.


spaceformheb


לפני ההרשמה לתערוכה זו של  שולחן האמנים הנה כמה דברים שחשוב לעשות כדי להבטיח שזן תהייה חוויה טובה, וכי העבודות שלכם תיראנה במיטבן 
:בתערוכה
 
 קראו את התשקיף לתערוכת ״פה ושם-נוף - מקרוב ומרחוק ״
 צלמו או תסרקו  באיכות טובה את העבודות האמנות* שלכם•
•המידות צריכות להיות 800 פיקסלים לצד הגדול ו 600 פיקסלים לצד הקטן. באיכות של 72 DPI

*הצילומים צריכים להיות בפוקוס, ישרות,ללא המסגור או הזכוכית,וללא הבזקים  ממנורות או תאורה.