herstoryperspectusheb
לחצו מתחת אם קראת והסכמת לתנאים בתשקיף 
ל״אמנות בימי קורונה״. ותועברו להרשמה.


spaceformheb


לפני ההרשמה לתערוכה זו של  שולחן האמנים הנה כמה דברים שחשוב לעשות כדי להבטיח שזן תהייה חוויה טובה, וכי העבודות שלכם תיראנה במיטבן 
:בתערוכה
 
 קראו את התשקיף לתערוכת ״אמנות בימי קורונה״ֻ•
 צלמו או תסרקו  באיכות טובה את העבודות האמנות* שלכם•
•המידות צריכות להיות 800 פיקסלים לצד הגדול ו 600 פיקסלים לצד הקטן. באיכות של 72 DPI

*הצילומים צריכים להיות בפוקוס, ישרות,ללא המסגור או הזכוכית,וללא הבזקים  ממנורות או תאורה.